MFP – Analiza performanței unui proiect de investiții

Posted by Strainu on March 09, 2010
Referate, Romana

Descriere: Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții directe în cadrul companiei Petrom
Materie: Managementul financiar al proiectelor
Referat făcut la master (Managementul Informatizat al Proiectelor, ASE).

Download (toate referatele sunt distribuite sub Licența CC-BY 3.0)

Mai jos aveți la dispoziție o variantă text a referatului. Vă rugăm să rețineți că această variantă nu are nici un fel de formatare sau poze. Unele caractere pot să nu fie arătate corect. Pentru varianta integrală vă rugăm să downloadați referatul.

PROIECT

ANALIZA PERFORMANŢEI ŞI
EVALUAREA UNUI PROIECT DE INVESTIŢII DIRECTE

Studenţi:

Bucureşti
-decembrie 2008-
CUPRINS

1 INTRODUCERE    3
1.1 Desfăşurarea activităţii    3
1.2 Cifra de afaceri    3
1.3 Concurenţii    3
2 ANALIZA PERFORMAŢEI INTREPRINDERII    3
2.1  Analiza succintă a poziţiei (ANC; ACRn; FR), a performanţei (EBITDA; EBIT(1-); PN) şi a cash-flow-urilor din situaţiile  financiare    4
2.1.1 Analiza poziţiei    4
2.1.2 Analiza performanţei    5
2.1.3 Analiza cash-flow-urilor    5
2.2  Estimarea costului capitalului întreprinderii = kîntrepr.    5
2.3 Diagnosticul firmei     5
2.3.1 Rentabilitatea companiei    5
2.3.2 Analiza VAN versus prag de rentabilitate financiar    6
2.3.3  Analiza ROA versus prag de rentabilitate financiar    7
3 EVALUAREA INVESTIŢIEI (cu autofinanţare 100%)    7
3.1  Elementele financiare pentru fundamentarea VAN    7
3.2  Estimarea costului capitalului = kinv    7
3.3  Criteriile de evaluare VAN, RIR …    7
3.4  Analiza de sensitivitate    7
3.5  Pragul de rentabilitate contabil şi cel financiar    7
3.6  Simularea Monte-Carlo    8
3.7  Arborele de decizii şi Opţiunile reale    8
4 IMPACTUL DECIZIEI DE FINANŢARE    8
4.1  Costul capitalurilor proprii    8
4.2  Costul capitalurilor împrumutate    8
4.3  Valoarea actualizata netă (VANA) şi costul mediu ponderat al capitalului    8
5 CONCLUZII          8
6 BIBLIOGRAFIE         8
7 ANEXE    8

1INTRODUCERE
1.1Desfăşurarea activităţii
1.2Cifra de afaceri
Cifra de afaceri a Petrom în anul 2007 a fost de 12.983.243.688 lei, în scădere cu 7% faţă de 2006. Potrivit bugetului pe 2008, compania estimează o cifră de afaceri de 11.973 milioane RON.
1.3Concurenţii
Pe piaţa distribuţie de carburanţi cu amănuntul, grupul Petrom (care include şi mărcile PetromV şi OMV) este în concurenţă cu grupurile Mol, LukOil, AGIP sau Rompetrol, dar şi cu mai multe sute de staţii independente.

Pe piaţa rafinării de produse petroliere, principalii concurenţi ai Petrom sunt Lukoil, Rompetrol Rafinare (Petromidia) şi Rafo Oneşti.

În domeniul gazelor, cel mai important concurent este Romgaz Mediaş.

2ANALIZA PERFORMAŢEI INTREPRINDERII
Analiza financiară are ca obiect evaluarea politicii financiare a companiei intr-o perioadă trecută pentru a facilita luarea în cadrul acesteia a unor decizii viitoare. Ea investighează două domenii importante:
echilibrul financiar;
rentabilitatea.
Analiza atentă a contului de rezultate este indispensabilă pentru efectuarea analizei financiare. Analiza financiară se sprijină pe documentele întreprinderii dar utilizează şi alte surse de informare.
Pe lângă un studiu strict al conturilor de venituri şi cheltuieli şi a bilantului, analiza financiară urmăreşte specificul activităţii întreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performanţele şi tehnologia aplicată.
Rezultatele acestei analize pot fi utilizate fie în interiorul întreprinderii – şi serveşte conducerii acesteia -, fie în exteriorul întreprinderii, atunci când este solicitată de către partenerii acestuia.
În cazul activelor se cuprind imobilizările necorporale, imobilizările corporale, imobilizările financiare, stocurile, creanţele de exploatare. valorile mobiliare de plasament şi disponibilităţile, primele pentru rambursarea obligaţiunilor, regularizările.
În ceea ce priveşte pasivul bilanţului, analiza financiară se efectuează asupra unui bilanţ la care s-a realizat repartizarea veniturilor. În pasiv intră: capitalurile proprii, datoriile pe termen mediu şi lung (mai mare de 1 an), provizioanele pentru riscuri şi accidente.
Analiza financiară trebuie să aprecieze dacă gradul lichidităţii activelor întreprinderii este suficient de ridicat pentru a-i permite acesteia să facă faţă în orice moment angajamentelor pe care şi le-a asumat, respectiv pentru a-i asigura solvabilitatea.
Echilibrul financiar este apreciat prin confruntarea gradului de lichiditate al activelor cu elementele pasivului.

2.1 Analiza succintă a poziţiei (ANC; ACRn; FR), a performanţei (EBITDA; EBIT(1-); PN) şi a cash-flow-urilor din situaţiile  financiare
Situaţia financiară a companiei Petrom la sfârşitul anilor 2006 şi respectiv 2007 este ilustrată în tabelul de mai jos, cu menţiunea că în cadrul capitalurilor proprii au fost incluse şi anumite provizioane create de conducerea companiei.

2006
2007

2006
2007
Active imobilizate
13.092.904.752
16.374.829.978

Capitaluri proprii
16.694.898.929
17.033.663.500

Active circulante
6.276.870.106
4.690.827.457

Datorii > 1 an (TL)
22.141.012
28.982.010

Stocuri
1.465.128.619
1.922.375.343

Datorii < 1 an (curente)
2.652.734.917
4.003.011.925

Clienti
1.360.715.806
2.015.809.727

Furnizori
1.208.727.735
1.760.904.056

Inv.fin. pe TS
0
7.616

Avansuri
47.285.078
24.789.910

Casa&Ct.b-ci
3.451.025.681
752.634.771

Divid. de platit
395.505.162
1.422.986.498

Alte datorii
1.001.216.942
794.331.461
TOTAL

19.369.774.858
21.065.657.435

TOTAL

19.359.774.858
21.065.657.435

Pe baza acestui tabel se pot calcula mai mulţi indicatori ai poziţiei financiare, ai performanţei şi a cash-flow-urilor.
2.1.1Analiza poziţiei

Activul net contabil (ANC = ANtotal – Datorii totale) reprezintă valoarea contabilă a valorii acţionarilor. Pentru Petrom, ANC= 13.030.651.575 lei. Se observă că marea majoritate a pasivelor sunt capitaluri proprii.

Activele circulante nete (ACRn = ACR – DCR) reprezintă diferenţa dintre activele circulante şi datoriile pe termen scurt ale companiei. În cazul Petrom, ACRn= 687.815.532 lei, în scădere cu 81% faţă de 2007.

Fondul de rulment (FR = CPR + DTL – Imobilizări) reprezintă lichiditatea aflată la dispoziţia companiei. La sfârşitul anului 2007, Petrom dispunea de un fond de rulment de 687.815.532 lei. Se observă ca valoarea este egală cu ACRn, situaţie normală la echilibru.
2.1.2Analiza performanţei

Pot fi calculate mai multe tipuri de profit:
Profitul înainte de dobânzi, impozite şi depreciere (EBITDA=3.010.086.237 lei) măsoară, în mărimi absolute, rentabilitatea procesului de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor  din veniturile exploatării. Indicatorul cunoaşte o uşoară scădere (de la 3.596 milioane lei în 2006), situaţie explicabilă prin scăderea vânzărilor datorită procesului de reorganizare a companiei.
Protiful înainte de dobânzi şi impozite (EBIT=2.149.627.027 lei); pentru o evaluare mai corectă a performanţei firmei se calculează şi EBIT(1-τ)= 1.805.686.703 lei. Acest lucru se justifică prin faptul că impozitul corespunzător dobânzilor nu se plăteşte.
Profitul net (PN=1.778.042.300 lei) reprezintă, în mărimi absolute, măsura rentabilităţii financiare a capitalului propriu subscris şi vărsat de acţionari.

2.1.3Analiza cash-flow-urilor

Analiza fluxurilor de numerar (cash flow) se face pentru a determina eventuale probleme de lichiditate şi pentru a determina diversele rate de rentabilitate. De asemenea, acest tip de analiză poate confirma sau infirma concluziile trase în urma analizei datelor contabile.

În perioada 2006-2007 pot fi calculaţi următorii indicatori pentru Petrom:

Cash-flow-ul operaţional (CFoper = PN nedistribuit + Amortizările – ΔNFR – Vfinanciare) reprezintă fluxul de numerar generat de companie prin activitatea sa de bază. Valoarea numerică este de 4.868.148.724 lei.

Cash-flow-ul de investiţii (CFinv = -Δinv = -5.908.489.209 lei) reprezintă sumele cheltuite prin investiţii. Faptul că CFinv este negativ înseamnă că în 2007 s-au făcut investiţii suplimentare.

Cash-flow-ul de finanţare (CFfin = -507.703.550 lei) reprezintă sumele cheltuite pentru finanţare (dobânzi, dividende, etc.)

Cash-flow-ul disponibil (CFD = CFoper + CFinv – ΔACRn) este de 1.895.979.172 lei.

2.2 Estimarea costului capitalului întreprinderii = kîntrepr.
2.3Diagnosticul firmei
2.3.1Rentabilitatea companiei
Rentabilitatea unei companii este judecată pe baza unor rate de gestiune şi de profitabilitate.

Rentabilitatea activelor (sau economică, în engleză ROA – Return On Assets) reprezintă reportul dintre profitul înainte de dobânzi de la sfârşitul perioadei şi activele economice de la debutul perioadei: .

Rentabilitatea capitalurilor proprii (sau rentabilitate financiară, în engleză ROE – Return On Equity) reprezintă raportul dintre profitul net la sfârşitul perioadei şi capitalurile proprii la începutul perioadei: .

Marja de profit sau rentabilitatea vânzărilor exprimă profitul obţinut de companie la fiecare unitate monetară de vânzări.

Rata de rotaţie a activelor reprezintă numărul de rotaţii efectuate de activul economic într-un an : . De aici se poate calcula durata de rotaţie ca fiind AE/CA*360=463,53 zile. Putem spune deci că activele economice se schimbă la fiecare 463 de zile.

Profitul pe acţiune EPS = PN/nr. Acţiuni = 0,0314 lei
Plecând de la EPS se poate calcula PER (parity on return). Rata PER este unul din cei mai utilizaţi indicatori din analiza bursieră. Acest raport indică perioada de timp necesară unui investitor pentru a-şi recupera investiţia iniţială. PER indică şi cât trebuie să plătească investitorul pentru a obţine o unitate monetară din profiturile firmei.

2.3.2Analiza VAN versus prag de rentabilitate financiar
Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă valoarea prezentă totală a unei succesiuni de cash-flow-uri. Este o metodă des folosită pentru a estima oportunitatea unei investiţii. Dacă VAN>0, atunci investiţia va aduce un beneficiu investitorului şi ar trebui efectuată.

Formula după care se calculează VAN este:

, unde TA=total active, CFD=cash flow disponibil, ia k este costul nominal al capitalului. Fiind vorba de o valoare pozitivă, înseamnă că firma evoluează într-o direcţie bună.

Acestă valoare a fost obţinută în condiţii normale de piaţă. Dacă dimensiunea pieţei scade, firma se aproprie de pragurile de rentabilitate:
Pragul contabil de rentabilitate apare când profitul net al companiei este 0. În cazul Petrom, acest lucru se întâmplă dacă piaţa ajunge la 55,7% din valoarea normală.
Pragul financiar de rentabilitate apare atunci când VAN=0 şi reprezintă limita până la care compania rămâne atractivă. În cazul companiei analizate, acest prag apare la 73,12% din vânzările actuale.
Între aceste praguri, compania este în situaţie de avarie: din punct de vedere contabil nu pierde bani, dar valoarea averii investitorilor scade.
2.3.3 Analiza ROA versus prag de rentabilitate financiar
Profitul economic (în engleză EVA – economic value added) al investitorilor reprezintă diferenţa dintre profitul contabil şi costul de oportunitate al investiţiei, adică
EVA = AE0·(ROA-k) = 17.102.545.103·(10,55%-10%) = 145.684.645 lei
3EVALUAREA INVESTIŢIEI (cu autofinanţare 100%)
3.1 Elementele financiare pentru fundamentarea VAN
3.2 Estimarea costului capitalului = kinv
3.3 Criteriile de evaluare VAN, RIR …
3.4 Analiza de sensitivitate
3.5 Pragul de rentabilitate contabil şi cel financiar
3.6 Simularea Monte-Carlo
3.7 Arborele de decizii şi Opţiunile reale
4IMPACTUL DECIZIEI DE FINANŢARE
4.1 Costul capitalurilor proprii
4.2 Costul capitalurilor împrumutate
4.3 Valoarea actualizata netă (VANA) şi costul mediu ponderat al capitalului
5CONCLUZII
Din analiza situaţiei financiare a companiei se observă că Petrom este o companiei solidă din punct de vedere financiar, putând să susţină o campanie masivă de investiţii aproape în exclusivitate din fonduri proprii. Luând în considerare un cost al capitalului de 10%, aceasta este cea mai bună soluţie, ducând la un cost final al finanţării decât contractarea de credite.

Un alt punct forte al companiei îl reprezintă faptul că Petrom deţine cea mai mare bază de zone de producţie de ţiţei şi gaze din Europa de Est şi faptul că în ultima perioadă au fost descoperite zăcăminte noi. Rezervele oferă companiei oportunitatea de a atenua variaţiile pereţului petrolului pe pieţele internaţionale.

Printre punctele slabe ale companiei putem aminti profitul net în scădere cu 22% faţă de 2006, ceea ce a diminuat considerabil indicatorii de rentabilitate ai companiei.

6BIBLIOGRAFIE
1.www.bvb.ro
2.www.petrom.ro (secţiunea Relaţia cu investitorii)
3.Cartea
4….
7ANEXE
Mai jos sunt prezentate câteva extrase din raportul anual al Petrom care justifică valorile folosite în calculele din acest proiect.

Figură 1 Rezultate financiare importante

Figură 2 Contul de profit şi pierdere pe 2006 şi 2007

Figură 3 Bilanţul contabil (1/3)

Figură 4 Bilanţul contabil (2/3)

Figură 5 Bilanţul contabil (3/3)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • Identi.ca
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Add to favorites

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.